• Inspektor ochrony danych osobowych

    • Informacja RODO

     Inspektorem ochrony danych osobowych jest

     Pani Kinga Smilgin

     adres e-mail:  inspektor@cbi24.pl

     kinga.smilgin@cbi24.pl

     tel. 533 402 003

      

      

    • KLAUZULA INFORMACYJNA - szkoła i internat

    •  

     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

     1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku (adres: ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Międzyrzecz, adres e-mail: zsckr-bobowicko@wp.pl, numer telefonu: 95 741 32 18).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w czasie realizowania programów nauczania oraz zapewnienia opieki uczniom.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
     5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
     7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych;
     • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

     Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązania do ich podania.

     Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

      

      

    • KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring

    • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

     1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku (adres: ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Międzyrzecz, adres e-mail: zsckr-bobowicko@wp.pl, numer telefonu: 95 741 32 18).
     2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
     3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku oraz ochrony mienia ZSCKR w Bobowicku.
     4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 14 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
     5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z póź. zm.).
     6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądy, Policja.
     7. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
     8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
     • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     • wniesienia skargi do organu nadzorczego.    • OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - umowa

    • Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

     1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku (adres: ul. Międzyrzecka 7A, 66-300 Międzyrzecz, adres email: zsckr-bobowicko@wp.pl, numer telefonu: 95 741 32 18).
     2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz.1025 z późn. zm.).
     3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
     4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
     5. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
     6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

     a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
     c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
     d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

     1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.
     2. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
     3. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
   • 95 - 741 - 32 - 18
   • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz 66 - 300 Międzyrzecz Poland