• Dostępność

    • Deklaracja dostępności

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespółu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku .

     Data publikacji strony internetowej: 2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
     • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
     • Dla informacji brak właściwej relacji,
     • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
     • Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 320 px nie jest możliwy bez potrzeby przesuwania poziomo,
     • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
     • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
     • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
     • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.
     Wyłączenia:
     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30.

     Skróty klawiaturowe

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Drzymała, danieldrzymala@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 741 32 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku, ul. Międzyrzecka 7a, 66-300 Międzyrzecz

     1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście od przodu budynku 4 stopnie schodów – brak podjazdu; wejście z tyłu budynku 3 stopnie schodów oraz znajduję się podjazd dla wózków inwalidzkich.
     2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
     3. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
     4. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
     5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
     6. Brak informacji, „Możliwość wejścia z psem asystującym i ewentualne ograniczenia
     7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
     8. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
     9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

     Aplikacje mobilne

     Brak aplikacji mobilnych.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
   • 95 - 741 - 32 - 18
   • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz 66 - 300 Międzyrzecz Poland