• Technik architektury krajobrazu

     • Kierunek architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.

      Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski oraz nadzoruje podległych pracowników.
    • Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

    • OGR. 03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
     OGR. 04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
    • Podczas trwania nauki

     1. Uczniowie odbywają łącznie 8 tygodni praktyk zawodowych.
     2. Uczniowie odbywają kurs prawa jazdy kategorii T, który jest finansowany przez szkołę i przygotowuje ucznia bezpośrednio do egzaminu państwowego.
     3. Uczniowie są przygotowywani do uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.
     4. Zdobywają dodatkowe umiejętności w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej w zawodzie technik architektury krajobrazu.
    • Czego będziemy się uczyć?

    • wykonywania rysunków roboczych elementów architektury krajobrazu,
     • poznawania zasad i metod pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z zastosowaniem przyrządów pomiarowych,
     • wykonywania pomiarów i obliczeń geodezyjnych związanych z urządzeniem terenów zieleni,
     • sporządzania planów sytuacyjno-wysokościowych,
     • rozpoznawania podstawowych rodzajów budowli i ich elementów,
     • wykonywania elementów konstrukcji budowlanych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni,
     • rozpoznawania typów i rodzajów gleb oraz charakteryzowanie ich właściwości,
     • rozpoznawania gatunków roślin,
     • charakteryzowania typów i elementów krajobrazu oraz jego walorów estetycznych,
     • przeprowadzania inwentaryzacji i monitoringu istniejących obiektów architektury krajobrazu,
     pielęgnowania terenów zieleni otaczającej obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne,
     • sadzenia i pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych,
     • zakładania i pielęgnowanie rabat kwiatowych i bylinowych oraz powierzchni trawiastych,
     • wykonywania i konserwowanie elementów małej architektury ogrodowej,
     • wykonywania dekoracji roślinnych,
     • stosowania specjalistycznych programów komputerowych wspomagających projektowanie,
     • sporządzania dokumentacji technicznej w poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni.

      

    • Po zakończeniu nauki

    • Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, a zwłaszcza do:

     • realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,
     • projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
     • pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,
     • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.
    • Perspektywa zatrudnienia

    • Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
   • 95 - 741 - 32 - 18
   • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz 66 - 300 Międzyrzecz Poland