• Technik rolnik

     • Kierunek ten przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach rolniczych, przyrodniczych, technicznych, chemicznych  i zootechnicznych, które lubią pracę na roli, zwierzęta i pracę ze zwierzętami, które cechuje cierpliwość i zaangażowanie, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.

      Technik rolnik:
      wykonuje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą,
      obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie,
      prowadzi sprzedaż zwierząt i produktów rolnych,
      organizuje i nadzoruje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą

      Zawód technik rolnik pozwala na prowadzenie gospodarstwa rolnego i korzystanie w pełni z pomocy w ramach programów UE dla rolnictwa.
    • Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

    • ROL. 04 Prowadzenie produkcji rolniczej
     ROL. 10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
    • Podczas nauki

     1. Uczniowie odbywają łącznie 8 tygodni praktyk zawodowych.
     2. Uczniowie odbywają bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii T, który jest finansowany przez szkołę i przygotowuje ucznia bezpośrednio do egzaminu państwowego.
     3. Uczniowie uczą się indywidualnie pracy i eksploatacji agregatów maszynowych.
    • Czego będziemy się uczyć?

     • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
     • rozpoznawania oraz dobierania gatunków i odmian roślin oraz ras i typów użytkowych zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego,
     • planowania zaopatrzenia gospodarstwa w środki do produkcji,
     • prowadzenia uprawy roli, siewu i sadzenia roślin, pielęgnacji roślin oraz ochrony przed chwastami, chorobami i szkodnikami,
     • przeprowadzania okresowej kontroli i oceny plantacji, w tym plantacji nasiennych, w okresie wegetacji,

      

     • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
     • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
     • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
     • organizowania, nadzorowania i przeprowadzania prac związanych z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
     • planowania, organizowania, wykonywania i nadzorowania zabiegów składających się na technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności,
     • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
     • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,
     • dobierania i agregatowania maszyn i narzędzi do poszczególnych zabiegów agro- i zootechnicznych oraz obsługiwania ich zgodnie z instrukcjami,
     • planowania, organizowania i stosowania ekologicznych metod produkcji rolniczej,
     • zbierania i przechowywania produktów rolniczych,
     • przygotowywania produktów rolniczych do sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi normami i przygotowywania oferty handlowej,
      
     • prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
     • stosowania rachunku ekonomicznego w działalności gospodarczej,
     • prowadzenia dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz uproszczonej rachunkowości,
     • organizowania i oceniania własnej pracy,

     • nadzorowania pracy innych pracowników w małym zespole,
     • stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej,
     • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
     • ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności,
     • przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt i przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej,
     • korzystania z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa rolniczego oraz korzystania ze środków Unii Europejskiej,
     • kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy.
    • Perspektywa zatrudnienia

    • Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. Mogą również prowadzić własne gospodarstwo rolne, własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych.
    • Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni. 

    • Preferowane kierunki studiów:
     • rolnictwo,
     • ogrodnictwo,
     • zootechnika,
     • biologia.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
   • 95 - 741 - 32 - 18
   • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz 66 - 300 Międzyrzecz Poland